10/11 JUNY/JUNIO/JUNE 2022

EL MOLÍ DE TARTAREU


COVID-19

L'esdeveniment es desenvoluparà seguint les recomanacions sanitàries vigents.

L'import pagat serà retornat si l'esdeveniment s'ha de cancel·lar.


HISTÒRIA

A la riba del riu Farfanya, en un espai obert en un entorn natural privilegiat, el guitarrista català Josep-Manel Vega ofereix, per segona vegada, un espectacle de música improvisada.

Després de gairebé dos anys buscant espais inspiradors per a desenvolupar la seva música en directe, en el marc del projecte IMPROVISANT PEL MÓN, recrea cadascun d'aquells moments significatius en els seus concerts. Una actuació en què la bellesa de la música i la instantaneïtat de la interpretació suposen una experiència profunda, que cerca la comunió per simpatia amb el públic i no només l'entreteniment.

La primera edició de NATURA I TRANSFORMACIÓ va tenir lloc el 5 de juny de 2021 amb un únic concert de més de dues hores. Aquesta segona edició compta amb la participació del percussionista Ramon Rodríguez i s'allarga a dos dies, convertint-se en un micro-festival.


EL MOLÍ DE TARTAREU

Un territori enmig del no-res. De dia, boscos de roures i alzines, i camps de cultiu al voltant. Al vespre, un dels cels nocturns més nítids del planeta, reconegut com a destinació turística Starlight (els millors llocs del món per poder observar la llum de les estrelles).

L'hostatgeria de la casa rural aïllada EL MOLÍ DE TARTAREU és reconeguda per la qualitat del seu servei i, en particular, per la qualitat de la seva cuina.

Les entrades FULL inclouen el sopar de dissabte al restaurant. Les entrades PLUS inclouen, a més, allotjament i esmorzar a la mateixa casa.

Les entrades FESTIVAL proporcionen una experiència completa de dos dies. Inclouen el sopar de divendres i el concert de la nit.

Més informació sobre el lloc a www.elmolidetartareu.blogspot.com


COVID-19

El evento se desarrollará siguiendo las recomendaciones sanitarias vigentes.

El importe pagado será devuelto si el evento debe cancelarse.


HISTORIA

A orillas del río Farfanya, en un espacio abierto en un entorno natural privilegiado, el guitarrista catalán Josep-Manel Vega ofrece, por segunda vez, un espectáculo de música improvisada.

Después de casi dos años buscando espacios inspiradores para desarrollar su música en directo, en el marco del proyecto IMPROVISANDO POR EL MUNDO, recrea cada uno de esos momentos significativos en sus conciertos. Una actuación en la que la belleza de la música y la instantaneidad de la interpretación suponen una experiencia profunda, que busca la comunión por simpatía con el público y no sólo el entretenimiento.

La primera edición de NATURALEZA Y TRANSFORMACIÓN tuvo lugar el 5 de junio de 2021 con un único concierto de más de dos horas. Esta segunda edición cuenta con la participación del percusionista Ramon Rodríguez y se alarga a dos días, convirtiéndose en un micro-festival.


EL MOLÍ DE TARTAREU

Un territorio en medio de la nada. De día, bosques de robles y encinas, y campos de cultivo a su alrededor. Por la noche, uno de los cielos nocturnos más nítidos del planeta, reconocido como destino turístico Starlight (los mejores lugares del mundo para observar la luz de las estrellas).

La hospedería de la casa rural aislada EL MOLÍ DE TARTAREU es reconocida por la calidad de su servicio y, en particular, por la calidad de su cocina.

Las entradas FULL incluyen la cena del sábado en el restaurante. Las entradas PLUS incluyen además alojamiento y desayuno en la misma casa.

Las entradas FESTIVAL proporcionan una experiencia completa de dos días. Incluyen la cena del viernes y el concierto de la noche.

Más información sobre el sitio en www.elmolidetartareu.blogspot.com


COVID-19

The event will be held in accordance with current health recommendations.

The amount paid will be refunded if the event has to be cancelled.


HISTORY

On the banks of the river Farfanya, in an open space in a privileged natural environment, the Catalan guitarist Josep-Manel Vega offers, for the second time, a show of improvised music.

After almost two years searching for inspiring spaces to develop his live music, within the framework of the IMPROVISANDO POR EL MUNDO project, he recreates each of these significant moments in his concerts. A performance in which the beauty of the music and the instantaneousness of the interpretation represent a profound experience, which seeks communion through sympathy with the audience and not just entertainment.

The first edition of NATURE AND TRANSFORMATION took place on 5 June 2021 with a single concert lasting more than two hours. This second edition counts with the participation of the percussionist Ramon Rodríguez and is extended to two days, becoming a micro-festival.


EL MOLÍ DE TARTAREU

A land in the middle of nowhere. By day, oak and holm oak forests and fields of crops all around. By night, one of the clearest night skies on the planet, recognised as a Starlight tourist destination (the best places in the world to observe starlight).

The guesthouse of the isolated rural house EL MOLÍ DE TARTAREU is renowned for the quality of its service and, in particular, for the quality of its cuisine.

FULL tickets include Saturday dinner in the restaurant. PLUS tickets also include accommodation and breakfast in the same house.

FESTIVAL tickets provide a complete two-day experience. They include dinner on Friday and the evening concert.

More information about the site at www.elmolidetartareu.blogspot.comNATURA & TRANSFORMACIÓ

Allò que passarà!

Més que un concert, assistiràs a una experiència veritablement transformadora, propiciada no sols per la música sinó per la naturalesa circumdant de l'entorn: calma, pau i harmonia. Serem seduïts per la bellesa de la música i del paisatge... No t'ho pots imaginar si no ho has viscut!

ENTRADA GENERAL (concert)

Dissabte: Podeu arribar a partir de les 18:00, recórrer l'entorn i les exposicions. A les 20:00 CONCERT - NATURA I TRANSFORMACIÓ

ENTRADA FULL (concert+sopar)

Dissabte: Podeu arribar a partir de les 18:00, recórrer l'entorn i les exposicions. A les 20:00 CONCERT - NATURA I TRANSFORMACIÓ. Després del concert: SOPAR

ENTRADA PLUS (concert+sopar+dormir+esmorzar)

Dissabte: Podeu arribar a partir de les 18:00, ocupar les vostres habitacions, instal·lar-vos, recórrer l'entorn i les exposicions. A les 20:00 CONCERT - NATURA I TRANSFORMACIÓ. Després del concert: SOPAR. Nit al Molí de Tartareu.

Diumenge: ESMORZAR

ENTRADA FESTIVAL (dos dies complets)

Divendres: Podeu arribar a partir de les 19:00, ocupar les vostres habitacions i instal·lar-vos. A les 21:00 SOPAR. A les 22:00 CONCERT - IMPROVISANT SOTA LES ESTRELLES. Nit al Molí de Tartareu.

Dissabte: ESMORZAR i activitat lliure a la natura durant el matí. Exposicions a partir de les 18:00. A les 20:00 CONCERT - NATURA I TRANSFORMACIÓ. Després del concert: SOPAR. Nit al Molí de Tartareu.

Diumenge: ESMORZAR


NATURALEZA & TRANSFORMACIÓN

¡Lo que pasará!

Más que un concierto, asistirás a una experiencia verdaderamente transformadora, propiciada no sólo por la música sino por la naturaleza circundante del entorno: calma, paz y armonía. Seremos seducidos por la belleza de la música y del paisaje... ¡No te lo puedes imaginar si no lo has vivido!

ENTRADA GENERAL (concierto)

Sábado: Puede llegar a partir de las 18:00, recorrer el entorno y las exposiciones. A las 20:00 CONCIERTO - NATURALEZA Y TRANSFORMACIÓN

ENTRADA FULL (concierto+cena)

Sábado: Podeis llegar a partir de las 18:00, recorrer el entorno y las exposiciones. A las 20:00 CONCIERTO - NATURALEZA Y TRANSFORMACIÓN. Después del concierto: CENA

ENTRADA PLUS (concierto+cena+dormir+desayuno)

Sábado: Podeis llegar a partir de las 18:00, ocupar las habitaciones, instalarse, recorrer el entorno y las exposiciones. A las 20:00 CONCIERTO - NATURALEZA Y TRANSFORMACIÓN. Después del concierto: CENA. Noche en el MolÍ de Tartareu.

Domingo: DESAYUNO

ENTRADA FESTIVAL (dos días completos)

Viernes: Podeis llegar a partir de las 19:00, ocupar las habitaciones e instalarse. A las 21:00 CENA. A las 22:00 CONCIERTO - IMPROVISANDO BAJO LAS ESTRELLAS. Noche en el Molí de Tartareu.

Sábado: DESAYUNO y actividad libre en la naturaleza durante la mañana. Exposiciones a partir de las 18:00. A las 20:00 CONCIERTO - NATURALEZA Y TRANSFORMACIÓN. Después del concierto: CENA. Noche en el Molí de Tartareu.

Domingo: DESAYUNO


NATURE & TRANSFORMATION

What will happen!

More than a concert, you will be treated to a truly transformative experience, brought about not only by the music but also by the surrounding nature of the environment: calm, peace and harmony. We will be seduced by the beauty of the music and the landscape? You can't imagine it if you haven't experienced it!

GENERAL TICKET (concert)

Saturday: You can arrive from 18:00, visit the surroundings and the exhibitions. At 20:00 CONCERT - NATURE AND TRANSFORMATION

FULL TICKET (concert+dinner)

Saturday: You can arrive from 18:00 onwards, tour the surroundings and the exhibitions. At 20:00 CONCERT - NATURE AND TRANSFORMATION. After the concert: DINNER

PLUS TICKET (concert+dinner+sleep+breakfast)

Saturday: You can arrive from 18:00, occupy your rooms, settle in, explore the surroundings and the exhibitions. At 20:00 CONCERT - NATURE AND TRANSFORMATION. After the concert: DINNER. Night at the Molí de Tartareu.

Sunday: BREAKFAST

FESTIVAL TICKET (two full days)

Friday: You can arrive from 19:00, occupy your rooms and settle in. At 21:00 DINNER. At 22:00 CONCERT - IMPROVISING UNDER THE STARS. Night at Molí de Tartareu .

Saturday: BREAKFAST and free activity in nature during the morning. Exhibitions from 18:00. At 20:00 CONCERT - NATURE AND TRANSFORMATION. After the concert: DINNER. Evening at Molí de Tartareu .

Sunday: BREAKFAST


ATENCIÓ:

Només les entrades FULL/PLUS/FESTIVAL inclouen el SOPAR després del concert.

La resta d'assistents hauran d'abandonar el recinte en acabar. Podem recomanar alguns restaurants i allotjaments alternatius a pocs quilòmetres del lloc. Consulta amb l´organització.

En tots els casos es pot reservar taula per a DINAR al restaurant, tant dissabte com diumenge. El DINAR no està inclòs en cap de les modalitats d'entrada.

Tots els assistents sereu obsequiats amb un petit detall commemoratiu gentilesa d´Alemany.


ATENCIÓN:

Sólo las entradas FULL/PLUS/FESTIVAL incluyen la CENA después del concierto.

El resto de asistentes tendrán que abandonar el recinto al terminar. Podemos recomendar algunos restaurantes y alojamientos alternativos a pocos kilómetros del sitio. Consulta con la organización.

En todos los casos se puede reservar mesa para COMIDA en el restaurante, tanto el sábado como el domingo. La COMIDA no está incluida en ninguna de las modalidades de entrada.

Todos los asistentes serán obsequiados con un pequeño detalle conmemorativo gentileza de Alemany.


ATTENTION:

Only FULL/PLUS/FESTIVAL tickets include DINNER after the concert.

All other attendees will have to leave the venue at the end of the concert. We can recommend some alternative restaurants and accommodation within a few kilometres of the venue. Please check with the organisers.

In all cases it is possible to book a table for LUNCH at the restaurant, both Saturday and Sunday. LUNCH is not included in any of the entrance fees.

All attendees will be given a small commemorative gift courtesy of Alemany.


ELS CONCERTS

El doble concert NATURA I TRANSFORMACIÓ té una durada d'entre 2 i 2,5 hores aproximadament, amb un descans breu. Tens llibertat per moure't i desplaçar-te per l'espai obert durant l'espectacle, sempre que sigui en silenci i respectant la resta d'assistents (incloent-hi la normativa sanitària vigent). Després del concert i durant el descans podem estar junts, fer-nos fotos, xerrar... Al lloc de venda de discos signarem exemplars.

El concert IMPROVISANT SOTA LES ESTRELLES te una durada de 1,5 hores sense pauses. A les fosques, després de sopar, deixarem que la nit caigui damunt nostre i ens cobreixi el cel excepcional de la Vall del Farfanya.


LOS CONCIERTOS

El doble concierto NATURALEZA Y TRANSFORMACIÓN tiene una duración de entre 2 y 2,5 horas aproximadamente, con un breve descanso. Tienes libertad para moverte y desplazarte por el espacio abierto durante el espectáculo, siempre que sea en silencio y respetando al resto de asistentes (incluyendo la normativa sanitaria vigente). Después del concierto y durante el descanso podemos estar juntos, hacernos fotos, charlar... En el sitio de venta de discos firmaremos ejemplares.

El concierto IMPROVISANTE BAJO LAS ESTRELLAS tiene una duración de 1,5 horas sin pausas. A oscuras, después de cenar, dejaremos que la noche caiga sobre nosotros y nos cubra el cielo excepcional del Valle del Farfanya.


THE CONCERTS

The double concert NATURE AND TRANSFORMATION has a duration of approximately 2 to 2.5 hours, with a short break. You are free to move around the open space during the show, as long as you do so in silence and respecting the rest of the audience (including current health regulations). After the concert and during the break, we can be together, take photos, chat... We will be signing copies of the albums at the record shop.

The IMPROVISING UNDER THE STARS concert lasts 1.5 hours without breaks. In the dark, after dinner, we will let the night fall over us and cover the exceptional sky of the Farfanya Valley.


ORGANITZACIÓ

Un esdeveniment d'aquestes característiques i dimensions requereix tenir en compte alguns detalls importants. Si us plau, llegeix amb la màxima atenció:

1. Entrades
Tots els preus inclouen impostos i despeses.
Pagaments per transferència: després de realitzar la comanda enviarem un correu electrònic amb instruccions per realitzar la transferència sense cap cost.
Pagaments amb targeta de crèdit: apliquen un càrrec suplementari de 2€
Descomptes i promocions: hauràs d'introduir el codi de descompte durant el procés de compra.
El teu correu electrònic serà inclòs a la nostra base de dades. Rebràs informació nostra si no especifiques el contrari.

2. Reembossaments
L'import pagat serà retornat en cas d'error o cancel·lació.

3. Pàrquing
El preu de l'entrada inclou accés gratuït al recinte amb vehicle particular (no hi ha transport públic). L'organització us indicarà on podeu aparcar el vostre vehicle. Respecteu, si us plau, les nostres instruccions. Els cotxes no es podran retirar fins a la finalització de l'espectacle. Intenta compartir cotxe si viatges amb companyia.

4. Seients
No hi ha seients reservats. No hi ha cadires, però pots portar-ne. Crea el teu propi espai lliurement a l'entorn. El millor és portar una manta o un parell de coixins per estar realment còmode durant el concert.

5. Climatologia / Accessoris
Hauries de portar una llanterna per desplaçar-te amb seguretat quan es faci fosc. En aquesta zona sol refrescar quan el sol es pon, fins i tot a l'estiu. Recomanem una mica de roba d'abric perquè puguis gaudir al màxim del concert, impermeable i paraigües en cas de pluja fina. Si plou més fort, el concert es traslladarà a un espai cobert alternatiu.

6. Necessitats especials
Encara que no hi ha forts pendents, el terreny és irregular. Persones amb mobilitat reduïda podrien tenir dificultats que procurarem solucionar. Consulteu amb l'organització.

7. Enregistraments / Filmacions
Es filmarà el concert. Amb la compra de la teva entrada, acceptes ser filmat i cedir els drets d'ús de la imatge i del material de so resultants per un període de temps il·limitat a totes les plataformes. Publicarem, posteriorment, fragments de l'esdeveniment a les nostres xarxes. Seràs part d'un document meravellós! Pots fer algunes fotos o videoclips curts. Pots etiquetar-nos a Instagram (@josepmanelvega) (@masiamolidetartareu). El què NO ens semblaria correcte és filmar tot el concert o iniciar transmissions en directe. En qualsevol cas, et recomanem que deixis el teu telèfon de banda i, simplement, gaudeix del moment!

8. Menors
L'espectacle és apte per a totes les edats. Poden assistir-hi menors acompanyats amb entrada. Tot i això, aquest no ha estat concebut per al públic infantil, ni en el seu format ni en la seva durada. Els nens hauran d'estar permanentment acompanyats i hauran de comportar-se adequadament i en cap cas no alterar l'estat de calma i contemplació que tots volem assolir.

9. Menjar i begudes
Abans del concert i durant el descans hi haurà servei de begudes. Les entrades FULL/PLUS/FESTIVAL inclouen el sopar després del concert. El sopar no es pot contractar a part.

10. Allotjament
Les entrades PLUS/FESTIVAL inclouen el sopar després del concert, allotjament i esmorzar. No està permès acampar.


ORGANIZACIÓN

Un evento de estas características y dimensiones requiere tener en cuenta algunos detalles importantes. Por favor, lee con la máxima atención:

1. Entradas
Todos los precios incluyen impuestos y gastos.
Pagos por transferencia: después de realizar el pedido enviaremos un correo electrónico con instrucciones para realizar la transferencia sin coste alguno.
Pagos con tarjeta de crédito: cargo suplementario de 2€
Descuentos y promociones: deberás introducir el código de descuento durante el proceso de compra.
Tu correo electrónico será incluido en nuestra base de datos. Recibirás información nuestra  si no especificas lo contrario.

2. Reembolsos
El importe pagado será devuelto en caso de error o cancelación.

3. Parking
El precio de la entrada incluye acceso gratuito al recinto en vehículo particular (no hay transporte público). La organización le indicará dónde puede aparcar su vehículo. Respete, por favor, nuestras instrucciones. Los coches no podrán retirarse hasta la finalización del espectáculo. Trate de compartir coche si viajas en compañía.

4. Asientos
No hay asientos reservados. No hay sillas, pero puedes llevarlas. Crea tu propio espacio libremente en el entorno. Lo mejor es llevar una manta o un par de almohadas para estar realmente cómodo durante el concierto.

5. Climatología / Accesorios
Deberías llevar una linterna para desplazarte con seguridad cuando oscurezca. En esta zona suele refrescarse cuando el sol se pone, incluso en verano. Recomendamos algo de ropa de abrigo para que puedas disfrutar al máximo del concierto, impermeable y paraguas en caso de lluvia fina. Si llueve más fuerte, el concierto se trasladará a un espacio cubierto alternativo.

6. Necesidades especiales
Aunque no existen fuertes pendientes, el terreno es irregular. Personas con movilidad reducida podrían tener dificultades que vamos a procurar solucionar. Consulte con la organización.

7. Grabaciones / Filmaciones
Se filmará el concierto. Con la compra de tu entrada, aceptas ser filmado y ceder los derechos de uso de la imagen y del material de sonido resultantes por un período de tiempo ilimitado a todas las plataformas. Publicaremos, posteriormente, fragmentos del evento en nuestras redes. ¡Serás parte de un documento maravilloso! Puedes tomar algunas fotos o videoclips cortos. Puedes etiquetarnos en Instagram (@josepmanelvega) (@masiamolidetartareu). Lo que NO nos parecería correcto es filmar todo el concierto o iniciar transmisiones en directo. En cualquier caso, te recomendamos que dejes tu teléfono a un lado y, simplemente, disfruta del momento!

8. Menores
El espectáculo es apto para todas las edades. Pueden asistir menores acompañados con entrada. Sin embargo, éste no ha sido concebido para el público infantil, ni en su formato ni en su duración. Los niños tendrán que estar permanentemente acompañados y tendrán que comportarse adecuadamente y en ningún caso alterar el estado de calma y contemplación que todos queremos alcanzar.

9. Comida y bebidas
Antes del concierto y durante el descanso habrá servicio de bebidas. Las entradas FULL/PLUS/FESTIVAL incluyen la cena después del concierto. La cena no puede contratarse aparte.

10. Alojamiento
Las entradas PLUS/FESTIVAL incluyen la cena después del concierto, alojamiento y desayuno. No está permitido acampar.


ORGANISATION

An event of these characteristics and dimensions requires some important details to be taken into account. Please read them carefully:

1. Tickets
All prices include taxes and expenses.
Payment by bank transfer: after placing your order we will send you an email with instructions on how to make the transfer free of charge.
Payments by credit card: an additional charge of 2€ applies.
Discounts and promotions: you must enter the discount code during the checkout process.
Your email address will be included in our database. You will receive information from us unless you specify otherwise.

2. Refunds
The amount paid will be refunded in case of error or cancellation.

3. Parking
The ticket price includes free access to the site in a private vehicle (no public transport). The organisers will indicate where you can park your vehicle. Please respect our instructions. Cars may not be removed until the end of the show. Please try to share a car if you are travelling in company.

4. Seats
There are no reserved seats. There are no chairs, but you can bring them. Create your own space freely in the environment. It is best to bring a blanket or a couple of pillows to be really comfortable during the concert.

5. Weather / Accessories
You should bring a torch to move around safely after dark. In this area it tends to get cooler when the sun goes down, even in summer. We recommend some warm clothes so that you can enjoy the concert to the full, a mackintosh and an umbrella in case of light rain. If it rains more heavily, the concert will be moved to an alternative covered space.

6. Special needs
Although there are no steep slopes, the terrain is uneven. People with reduced mobility may have difficulties which we will endeavour to overcome. Please consult with the organisers.

7. Recording / Filming
The concert will be filmed. With the purchase of your ticket, you agree to be filmed and to cede the rights to use the resulting image and sound material for an unlimited period of time to all platforms. We will publish excerpts of the event on our networks afterwards - you will be part of a wonderful document! You can take some photos or short video clips. You can tag us on Instagram (@josepmanelvega) (@masiamolidetartareu). What we would NOT feel right is to film the whole concert or start live broadcasts. In any case, we recommend that you put your phone aside and just enjoy the moment!

8. Children
The show is suitable for all ages. Accompanied minors may attend with a ticket. However, the show is not designed for children, neither in its format nor in its duration. Children must be accompanied at all times and must behave appropriately and under no circumstances disturb the state of calm and contemplation that we all wish to achieve.

9. Food and drinks
Drinks will be available before the concert and during the interval. FULL/PLUS/FESTIVAL tickets include dinner after the concert. Dinner cannot be booked separately.

10. Accommodation
PLUS/FESTIVAL tickets include dinner after the concert, accommodation and breakfast. Camping is not allowed."El virtuós guitarrista va fondre la seva música amb la natura. En lloc de tocar l'instrument, l'acarona amb una destresa única i personal. Això que hem viscut, sentit i gaudit resulta inoblidable."

- Andrés Rodríguez (La Mañana)

"El virtuoso guitarrista fundió su música con la naturaleza. En lugar de tocar el instrumento, lo acaricia con una destreza única y personal. Lo vivido, sentido y disfrutado resulta inolvidable."

- Andrés Rodríguez (La Mañana)

"The virtuoso guitarist merged his music with nature. Instead of playing the instrument, he caresses it with a unique and personal dexterity. What was experienced, felt and enjoyed becomes unforgettable."

- Andrés Rodríguez (La Mañana)